European Interreligious Forum For Religious Freedom
Articles
1 ... « 12 13 14 15 16 17 18 » ... 34

הצעת החוק מוצגת כבאה מתוך כוונה להגן על אינדיבידואלים מפני תהליכים
הרסנייים שלכאורה מתרחשים בתוך ״כתות״, אך ניסיוני ומחקרי בתחום
מצביעים על כך שהצעת חוק כזו מהווה איום ממשי על החופש של
אינדיבידואלים ומשפחות בדתות מיעוט לממש את זכויותיהם הבסיסיות. באופן
יותר ספציפי, ברצוני להפנות את תשומת לבכם לרעיון שמוזכר פעמים רבות
בהצעת החוק – הרעיון ש״כתות״ מבצעות התעללויות פסיכולוגיות, או במילים
אחרות, הפשע לכאורה של ״Mind Control״.


מכתב מרפאלה די מארציו לגבי הצעת חוק נגד "כתות פוגעניות"
Association European Federation for Freedom of Belief - FoB – Viale Angelico 38, 00195 Rome (RM - Italy)
EU Transparency Register
ID number: 015146319708-20
contact@freedomofbelief.net
pressoffice@freedomofbelief.net
spokesman@freedomofbelief.net
http://freedomofbelief.net
לתשומת ליבם האדיבה של:
שר הרווחה והשירותים החברתיים
חברי ועדת השרים לענייני חקיקה
היועמ״ש של הכנסת
היועמ״ש של הממשלה
חברי הכנסת
מרכז המידע של הכנסת
א.ג.נ,
שמי רפאלה די-מארציו ואני חוקרת בתחום הפסיכולוגיה של הדת באיטליה, 
כמו גם הנציגה של הפדרציה האירופית עבור חופש הדת. מאז שנת 1994 אני
חוקרת, מנקודת מבט פסיכולוגית וחינוכית, דתות מיעוט, הנקראות גם תנועות
דתיות חדשות ולעיתים קרובות ״כתות״ - מילה מזלזלת שבדרך כלל נמצאת
בשימוש כדי להדביק סטיגמות לדתות מיעוט.
אני מצרפת את קורות החיים שלי לעיונכם.
 
הובאה לתשומת ליבי העובדה שעומדת לעלות להצבעה בכנסת הצעת חוק נגד
״כתות פוגעניות״.
 
הצעת החוק מוצגת כבאה מתוך כוונה להגן על אינדיבידואלים מפני תהליכים
הרסנייים שלכאורה מתרחשים בתוך ״כתות״, אך ניסיוני ומחקרי בתחום
מצביעים על כך שהצעת חוק כזו מהווה איום ממשי על החופש של
אינדיבידואלים ומשפחות בדתות מיעוט לממש את זכויותיהם הבסיסיות. באופן
יותר ספציפי, ברצוני להפנות את תשומת לבכם לרעיון שמוזכר פעמים רבות
בהצעת החוק – הרעיון ש״כתות״ מבצעות התעללויות פסיכולוגיות, או במילים
אחרות, הפשע לכאורה של ״Mind Control״.
 
למרבה הצער, כתוצאה מהשפעה שלילית של המדיה ושל תעמולה של קבוצות
״נגד-כתות״, ממשלות מסוימות באירופה הקימו בתי משפט חוקרים, ועדות
ממשלתיות, יחידות נגד כתות ואף אישרו חוקים נגד ״כתות״, או במילים אחרות
נגד הפשע לכאורה של ״Mind Control״ ש״כתות פוגעניות״ עלולות לבצע כנגד
החברים בהן, במיוחד כנגד ילדים.
 
חקרתי את הנושא הזה ביסודיות במשך כ- 20שנים וסיכמתי את תוצאות
Nuove religioni e sette. La psicologia di fronte alle " המחקרים שלי בספרי
) ”nuove forme di culto״דתות חדשות וכתות. הפסיכולוגיה אל מול הכתות
החדשות״( שראה אור ב- .2010גיליתי כי התיאוריה של ״ ”Mind Controlאו
״שטיפת מח״ או ״שכנוע כפוי״ כפי שמייחסים אותה ל״כתות״ היא חסרת בסיס
Association European Federation for Freedom of Belief - FoB – Viale Angelico 38, 00195 Rome (RM - Italy)
מדעי. ברצוני לצטט את האיגוד הפסיכולוגים המקצועי הנחשב ביותר בעולם,
אשר פרסם ברבים הצהרות רשמיות בנושא זה.
 
עמדתו הרשמית של ה- APA (איגוד הפסיכולוגים האמריקני)
1987 - ב-10 בפברואר, 1987, איגוד הפסיכולוגים האמריקני הצטרף לצדדים
נוספים בהגשת חוות דעת ״ידיד בית משפט״ במשפט מולקו אשר בדיוק הגיע
לבית המשפט העליון של מדינת קליפורניה, ועסק בנושא של שטיפת מח
ושכנוע כפוי שיוחסו לכנסיית האיחוד. חוות הדעת הצהירה כי תיאוריית השכנוע
הכפוי המיוחסת לתנועות דתיות חדשות ״אינה מקובלת בקרב הקהילה
המדעית״ ושהמתודולוגיה הרלוונטית ״נדחתה על-ידי הקהילה המדעית כחסרת
בסיס״. קשה להביע עמדה יותר ברורה מהצהרה שכזו. בנוסף השתמע מחוות
הדעת שתיאוריות שליטה מנטאלית בהקשר של ״כתות״ ״אינן מקובלות על
הקהילה המדעית״ באופן כללי, בין אם הן משתמשות בשם ״שטיפת מח״,
״Mind Control״ או ״שכנוע כפוי״.
 
– 1987ב- 11למאי, ,1987ננקט צעד חשוב נוסף בנושא כאשר ה- APAסירב
לאשר את דו״ח  DIMPAC (דו״ח צוות המשימה על טכניקות מטעות ולא ישירות
של שכנוע ושליטה) אשר הוגש על-ידי הפסיכולוגית מרגרט סינגר וחמישה
מלומדים נוספים. איגוד הפסיכולוגים האמריקני דחה את הדו״ח בתזכיר רשמי
מה- 11במאי, ,1987בגלל שהוא ״חסר את הקפדנות המדעית ואת הגישה
הביקורתית וחסרת הפניות הנדרשות לקבלת אישור של איגוד הפסיכולוגים
האמריקני״. איגוד הפסיכולוגים האמריקני הצהיר ב- 1987שתיאוריות שטיפת
מח או שכנוע כפוי בנוגע לתנועות דתיות חדשות אינן מדעיות.
 
קיימות הצהרות נוספות מעין אלו בשנים מאוחרות יותר גם כן.

 
הצהרת החוק המדוברת מציעה להכניס הוראת חוק בנוגע לעבירה פלילית
בחוק העונשין שהופכת את השימוש לרעה בחולשה פסיכולוגית ו\או גופנית
לעבירה פלילית. העובדה היא ש״פשע״ מסוג שכזה הינו חסר בסיס מדעי
ומהווה סכנה לחופש המצפון ולחופש הדת.
 
באיטליה היה לנו חוק כזה. הדבר קרה ב- ,1930תחת משטרו הפשיסטי של
מוסוליני: חוק ה-"Plagio" (סעיף 603) שהצהיר על העבירה הפלילית של
הכנסת אדם אחר ל״מצב מוחלט של שעבוד״. פירוש המונח האיטלקי "Plagio"
[בלטינית, "Plagium"] הוא המילה Brainwashing באנגלית [שטיפת מח]. בימים
אלה, תעמולה של ארגונים נגד כתות והמדיה משתמשים במילים נרדפות כגון
״מניפולציה מנטאלית״, ”Mind Control" וכיוב׳... אבל המשמעות של המונחים
זהה: הם מצהירים שאדם יכול להיות תחת השפעה של "Plagio" מצד ״כתות
פוגעניות״. הרעיון של מוסוליני כאשר הכניס את החוק לספר חוקי העונשין היה שאנשים שהתנגדו לפשיזם עשו זאת אך ורק בגלל שהיו תחת השפעה לא
ראויה של אחר, וחוק זה איפשר לו להכניס לכלא פעילים אנטי-פשיסטים
שהואשמו בהפעלת השפעה כזו על אחרים, אשר בתורם הפכו גם כן לאנטי-
פשיסטים. היתה זו דרך קלה להכניס לכלא את המתנגדים העיקריים שלו.
מאוחר יותר, לאחר מלחמת העולם ה- ,2החוק עדיין היה בשימוש, אך הפעם
כנגד הומוסקסואלים. הומוסקסואליות נחשבה לדרך בה עושים מניפולציה
לאנשים ומכניסים אותם למצב של שעבוד נפשי. השערוריה האחרונה הקשורה
בחוק זה קרתה בשנות ה- ,70כאשר כומר קתולי הואשם בכך שגרם ניכור בין
תלמידיו הצעירים לבין משפחותיהם.
 
(Association European Federation for Freedom of Belief - FoB – Viale Angelico 38, 00195 Rome (RM - Italy
 
בעקבות שערוריה זו הופנה התיק לבית המשפט החוקתי של איטליה, אשר
ביטל את חוק ה- Plagio ב- 1981. סעיף זה בוטל מסיבות רבות, ובכללן:
 
תחום הביקורת הראשון היה אמפירי: תופעת ה- Plagio אינה קיימת ולא
ניתן לאמת אותה, אם מניחים שמצב כזה של שעבוד אינו יכול להיות
מושג בעזרת כלים פסיכולוגיים בלבד. רוב הפסיכיאטרים מסכימים על
נקודה זו. הבעיה הייתה שכלל כזה היה יותר מדי מעורפל ולא מוגדר,
ולכן מנוגד לעיקרון החוקתי של חוקיות.
תחום הביקורת השני היה פוליטי: מבקרי החוק טענו שחוק זה היה ניסיון
להביא לידי אפליה אידיאולוגית. הלך מחשבה משפטי שכזה פותח דלת
לסכנה ששופטים יתחילו לחרוץ את דינם של סגנונות חיים ושל כל רעיון
שמנוגד לדעה הרווחת בציבור או אפילו לדעת-הרוב בקרב השופטים,
באמתלה שהם חורצים דין על שיטות אינדוקטרינציה.
 
אספתי ביבליוגרפיה עניפה על הנושא הספציפי הזה באופן אישי, הכוללת כ-
 500 ספרים, מאמרים ומחקרים מ- 1970ל-2014.
 
לאחר סקירה קפדנית של הספרות בנושא, תוך הישענות על 20שנות ניסיוני
בתחום, אני יכולה להצהיר בוודאות: בעוד שהתיאוריות הנפוצות על שטיפת מח או Mind Control מטעם ארגונים נגד כתות נדחו על-ידי רוב הקהילה המדעית (עם מספר מועט של יוצאים מן הכלל), דרכי שכנוע והשפעה המבוססים על מצגות שווא או הטעיה לא אתית ממשיכות להתקיים בחיי היום יום וגם בקרב חלק מהתנועות הדתיות החדשות. למעשה, שימוש כזה לרעה עלול לגרום לאנשים בעיות רציניות. עם זאת, מצגות שווא הן שונות בתכלית משטיפת מח או "Mind Control" או  ״מניפולציה מנטאלית״.
 
הצעת החוק טוענת ש״קשת הפגיעות שעלולות להיגרם כתוצאה מחברות בכת פוגענית היא רחבה, וכוללת פגיעות נפשיות, פגיעות פיזיות, פגיעות מיניות, פגיעות חברתיות ופגיעות כלכליות. לאור זאת, יש צורך בגיבוש מדיניות חקיקתית בנדון״.
 
בהיותי מומחית למדי בתחומים הנוגעים לפסיכולוגיה ולחינוך, כמו גם נושא
חופש הדת או חופש האמונה ומיעוטים דתיים, אני יכולה להגיד לך – בגיבוי
הקהילה המדעית – שרעיון זה אינו נתמך על-ידי נתונים מדעיים או מחקר
אמפירי. זהו בסך הכל ביטוי של אידיאולוגיה צרת אופקים של קבוצות
ספציפיות נגד כתות, שכבר יצר כמות עצומה של נזק לילדים והורים החברים
במיעוטים דתיים בארצות רבות, כגון איטליה. אני יכולה להעיד על כך
שבאיטליה, במהלך 30השנים האחרונות, חברים בתנועות דתיות חדשות,
במיוחד ילדים, סבלו מאפליה ונידוי בדרכים שונות.
 
1(cfr. for example: Galanter, 1993, 1996; Anthony and Robbins, 1992, 1994, 1995b; 2004; Barker, 1984; 1988, 1989, 1995, 1998; Bromley, 1988, 1998abc, 2002; Bromley et al., 1992; Richardson, 1978ab, 1985ab, 1993; Introvigne, 1992, 1996, 1998, 1999ab, 2002; Fizzotti, 1994; Fizzotti et al., 2000; Aletti, 1994; Aletti et al., 1999; Anthony, 1990, 1999, 2001; Barber, 1961; Conn, 1982; Fromm and Shor, 1979; Orne, 1961-1962; Spanos, 1996; Paloutzian, Richardson and Rambo, 1999; Wuthnow, 1976, 1978; Zimbardo and Hartley, 1985; Bird and Reimer, 1982; Lewis and Bromley, 1987; Wright, 1988; Wright and Ebaugh, 1993; Stark and Iannaccone, 1997; Bromley, 1998; Saliba, 2004; Wulff, 2001; Luckoff et al., 1996; Buxant et al. 2007, Buxant and Saroglou, 2008; Namini and Murken, 2009; Healy, 2011; Rambo, 1993;Rambo and Farris, 2012; Rambo and Bauman, 2012; Cowan, 2014).
מסקנה
לסיכום, אני מאמינה שאישור חוקים מדכאים כדי להילחם בפשע ה״מניפולציה
המנטאלית״, כפי שהצעת חוק זו מציעה אינו רק חסר תועלת, אלא גם מהווה
סכנה גדולה לחופש המצפון, חופש הדת ולדמוקרטיה באופן כללי.
 
אנא צור/צרי איתי קשר עם כל שאלה.
 
בכבוד רב,
 
רפאלה די מארציו
Raffaella Di Marzio
 
[תרגום: י.א.פ.]

 
Raffaella Di Marzio
Secretary of The European Federation for Freedom of Belief
Rome (Italy)
cell. +39 – 3488299499
http://www.dimarzio.info/en/
raffaelladimarzio@gmail.com
 
Curriculum
 
Raffaella Di Marzio, a PhD Candidate in Psychology of Religion at Pontifical
Salesian University in Rome, in 2001 set up a Centre of Information on Cults,
New Religious Movements, Cult-Watching and Anti-cult Groups: the Online
Center http://www.dimarzio.info/en/
 
She is the secretary of the Executive Committee of the European Federation
for Freedom of Belief (FOB), member of the managing board of SIPR (Italian
Society of Psychology of Religion) and of Editorial Board of Psychology of
Religion e-Journal (PRej).
 
She is also a member of the International Association for the Psychology of
Religion (IAPR), and ICSA Today’s News Co-Correspondent for Italy.
She has published more than 100 articles about cults, mind control, New
Religious Movements and anti-cult groups, is a contributor to CESNUR’s
Encyclopedia of Religions in Italy(2013) and to Religions of the World: A
Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 6 vol., ABC-Clio, Santa
Barbara [California] 2010), J. Gordon Melton and Martin Baumann Editors.
Raffaella Di Marzio has B.A. degrees in Psychology (University “La Sapienza”
of Rome, 1981), Educational Science (Pontifical Salesian University, 1981) and
History of Religions (University “La Sapienza” of Rome, 2003) and Religious
Science (Institute for Religious Studies Ecclesia Mater, linked to the faculty of
theology of Pontifical Lateran University, 1986).
 
She is a Catholic religion teacher in a senior high school in Rome since 1981
and she has been Professor of Psychology of Religion at the Pontifical Faculty
of Educational Sciences “Auxilium” in Rome. She is regularly invited to lecture
at pontifical and state Universities on Cults, New Religious Movements and
topics regarding the Psychology of Religion in general.
 
She is in demand as a Cult and New Religious Movements expert for TV and
radio shows, Conferences and Lectures widely.

Rédigé par EIFRF le Sunday, February 14th 2016 | Comments (0)

עמדת מרכז מיד"ע לעניין הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות, התשע"ה - 2015

הצעת חוק חדשה בנושא הטיפול ב"כתות פוגעניות" הוגשה לשולחן הכנסת. אנשי האקדמיה מישראל ומחו"ל מתנגדים להצעת חוק זאת. הנה מכתב שגוף אקדמאי ישראלי לחקר דתות חדשות - 'מיד"ע' - שלח לממשלה ולכנסת:

הצעת החוק מגדירה "כת פוגענית", קובעת עבירה בגין עמידה בראש כת פוגענית ומנגנון חילוט רכוש של העומד בראש הכת. בנוסף, ההצעה מקימה מאגר מידע בעניין כתות פוגעניות ומערך טיפולי נפשי בנפגעי כתות ובני משפחותיהם. לבסוף, ההצעה מאפשרת למנות אפטרופוס לאדם הנמצא תחת השפעה של כת פוגענית. כפי שיפורט להלן, לפי עמדת מרכז מיד"ע, הצעת החוק אינה מתיישבת עם המחקר האקדמאי או עם עמדת בתי המחוקקים ובתי המשפט בארץ ובעולם, פוגעת יתר על המידה באוטונומיית הפרט ובזכויותיו ואיננה נחוצה.

ההצעה מגדירה כת פוגענית כקבוצה המשתמשת ב"שיטות של שליטה בתהליכי החשיבה ובדפוסי התנהגות". ההגדרה מתבססת על התיאוריה של שליטה מוחית, אשר אינה מקובלת במחקר האקדמאי, ונדחתה על ידי בתי מחוקקים ובתי משפט עליונים בארץ ובעולם. יתרה מכך, תפיסה זו שוללת את האמונה באוטונומיה אישית ובאחריות של בני אדם למעשיהם (בית המשפט העליון התייחס לתפיסה זו בהרחבה לאחרונה בפרשת חסידיו של אליאור חן).

סעיף 6 להצעת החוק מאפשר למנות אפטרופוס לאדם בגיר אשר נמצא תחת השפעה של כת פוגענית. מינוי אפטרופוס לאדם בגיר אשר בחר מרצונו החופשי להשתייך לקבוצה, ואפילו היא קבוצה פוגענית, פוגע באופן לא מידתי באוטונומיית הפרט, ללא ביסוס ראוי מבחינה אקדמית ופסיכולוגית.

עמדתנו היא כי החוקים הקיימים בספר החוקים כיום הנם מספקים, ואין צורך בהוראות הצעת החוק. מדינת ישראל אינה מתקשה להעמיד לדין מנהיגי כתות, ובאמתחתה מגוון עבירות פליליות מתאימות, כפי שניתן ללמוד מהפסיקה בפרשות כדוגמת גואל רצון (אשר נידון לשלושים שנות מאסר) וד.א. (אשר נידון לעשרים ושש שנות מאסר).

אשר על כן, מרכז מיד"ע ממליץ שלא לקבל את הצעת החוק במתכונתה הנוכחית.

נשמח לפרט עוד, להביא מראי מקום למצב החקיקתי בארץ ובעולם כמו גם למחקרים אקדמיים בתחום, להשתתף בדיונים בנושא, ולענות על כל שאלה.

 

בברכה,

פרופ' בועז הוס, ד"ר רחל ורצברגר, ד"ר תומר פרסיקו, ד"ר אדם קלין אורון, ד"ר מריאנה רוח-מדבר, עו"ד משואה שגיב – חברי הוועד המנהל של מרכז מיד"ע

מרכז מיד"ע במכון ון ליר בירושלים אוסף מידע מהימן ואובייקטיבי אודות קבוצות דתיות עכשוויות בישראל, במטרה להעמידו לשירות מוסדות המדינה וכלל הציבור. המרכז מופעל על ידי חוקרים מוסמכים בתחום, תוך שימוש בכלים מדעיים והקפדה על סטנדרטים אקדמיים.

לפרטים נוספים: פרופ' בועז הוס, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, bhuss@bgu.ac.il, 052-3757614.


Rédigé par EIFRF le Thursday, January 21st 2016 | Comments (0)

Written, signed and sent in order to to draw their attention to the issue of religious freedom in Nepal, and to ask that they review and consider revising the language in an alarming section of the most recent draft of their new constitution. EIFRF is one of the signatories.


Multi-faith letter to the Constituent Assembly of Nepal
To the Members of the Constituent Assembly of Nepal,

We write as a group of concerned organizations and individuals who are scholars, religious leaders, and human rights advocates to respectfully draw your attention to the issue of religious freedom in Nepal. While acknowledging the incredibly demanding and complex task that you have been given by the people of Nepal in drafting a new constitution and the great progress that has been made thus far, we must ask that you take a moment to review an alarming section of the most recent draft of the Constitution and consider the possible negative impact this section will have upon Nepalese society and its potential to violate multiple international agreements ratified by the government of Nepal.

In a recently-released preliminary constitution, section 31(3) criminalizes “any act to convert another person from one religion to another.”(1) Yet actual conversion to another religion or no religion is often impossible without the involvement of others. Therefore, this section nullifies the freedom to share, change, and choose one’s religion.

Religion is communal by its very nature, and, therefore, a person’s decision to accept a particular religion or no religion (i.e., convert) can only take place with the assistance of others from within that religious community. Very few convert to Buddhism except first by talking to Buddhists and learning about the Buddhist religion. Likewise, very few become Hindu except by being taught the ways of Hinduism by Hindus.

In short, no religious conversion is possible without several “acts to convert another person from one religion to another.” Since the proposed draft of the constitution criminalizes these acts, it, in effect, makes conversion impossible—and, thereby, it completely denies the freedom of people to choose and change their religion. In this way, Section 31(3) would severely undermine freedom of religion in Nepal.

Further, Section 31(3) violates Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which states:
Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship,observance, practice and teaching.(2)
If “any act to convert another person from one religion to another” is made criminal, the people of Nepal will never truly enjoy the freedoms listed in Article 18.

Nepal has also acceded to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which explicitly provides for the right "in public or private, to manifest [one's] religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”(3) According to the Special Rapporteur of the Human Rights Council (HRC), “the right to manifest one's religion includes carrying out actions to persuade others to believe in a certain religion.”(4) The HRC Rapporteur noted, further, that “proselytism is itself inherent in religion.” Section 31(3) clearly criminalizes acts “to persuade others to believe in a certain religion”—and, thus, Section 31(3) violates the ICCPR.

Moreover, given that expressing one’s own religious views could result in another person's conversion and so constitute an "act to convert a person from one religion to another," Section 31(3) also violates Article 19 of the UDHR—the freedom of expression. In reference to Article 19, the HRC Rapporteur stated that “[t]he right to freedom of expression as it is protected by international standards . . . constitutes an essential aspect of the right to freedom of religion or belief.”(5) As such, by criminalizing the act of sharing one’s beliefs, Section 31(3) undermines any true freedom of expression in Nepal.

Under Section 31(3) of the preliminary constitution, even the expression of one's beliefs would be a criminal offense if it leads to the conversion of another person.

The freedom to share, choose, and change one's religion are among the fundamental rights of man, and since these freedoms always involve “acts to convert a person from one religion to another,” the preliminary constitution violates the UDHR, the ICCPR, and numerous other international human rights agreements.(6)

Furthermore, there is ample evidence to suggest that heavy restrictions imposed upon freedom of religion and expression encourages serious instability in society by empowering radical elements of dominant religious groups to marginalize and prosecute members of religious minorities. The instability caused by this marginalization results in a long list of repercussions, from negative international press to painful economic implications such as reduced foreign investment and tourism.

Members of the Constituent Assembly, please review and consider revising the language listed in Section 31(3) of the current draft of the Constitution, and ensure that all of the citizens of Nepal are free to choose any-faith or none without fear of persecution or prosecution for many generations to come.

Signatories:

ORGANIZATIONS:

21st CENTURY WILBERFORCE INITIATIVE

ALLIANCE DEFENDING FREEDOM INTERNATIONAL

AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE

AMERICAN HUMANIST ASSOCIATION

CHRISTIAN SOLIDARITY WORLDWIDE – UK

CHURCH OF SCIENTOLOGY NATIONAL AFFAIRS OFFICE

COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE – FRANCE (CAPLC)

EUROPEAN FEDERATION FOR FREEDOM OF BELIEF (FOB)

EUROPEAN INTERRELIGIOUS FORUM FOR RELIGIOUS FREEDOM (EIFRF)

INSTITUTE ON RELIGION AND DEMOCRACY

INTERNATIONAL CHRISTIAN CONCERN

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR RELIGIOUS FREEDOM

INTERNATIONAL RELIGIOUS LIBERTY ASSOCIATION

JUBILEE CAMPAIGN USA

GERARD NOODT FOUNDATION FOR FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF

OPEN DOORS USA

RUSSIAN ORTHODOX AUTONOMOUS CHURCH OF AMERICA

UNITED MACEDONIAN DIASPORA


Individuals:

Stephen Baskerville 
Professor of Government
Patrick Henry College

Benjamin Bull
Executive Director
Alliance Defending Freedom International

W. Cole Durham, Jr.
Director International Center for Law and Religion Studies 
Brigham Young University Law School

Dr. Joel C. Hunter
Senior Pastor
Northland , A Church Distributed

Jeff King
President
International Christian Concern

Faith J. H. McDonnell
Director, Religious Liberty Program
Institute on Religion and Democracy

Greg Mitchell 
President
The Mitchell Firm

Scott Morgan 
President
Red Eagle Enterprises

Eric Roux
President
EIFRF

Roy Speckhardt
Executive Director
American Humanist Association

William C. Walsh 
Human Rights Attorney 
Bisceglie & Walsh

Godfrey Yogarajah Executive Director 
Religious Liberty Commission
World Evangelical Alliance


1. Constitution of Nepal 2015, Preliminary Draft, section 31(3).
2. Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810 (1948).
3. International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, S. Treaty Doc. No. 95-20, 6 I.L.M. 368 (1967), 999 U.N.T.S. 171.
4. Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief, Office of the High Commissioner of Human Rights, available at http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf  
5. Id.
6. Most notably is the United Nations 1981 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, A/RES/36/55.

Rédigé par EIFRF le Sunday, September 6th 2015 | Comments (0)

Intergroup's recommendation for specific FoRB action points were included in the Action Plan


EU Parl Intergroup welcomes the inclusion of FoRB action points in the adopted EU Action Plan on Human Rights

The European Parliament Intergroup on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance welcomes the adoption of the EU Action Plan on Human Rights. The Intergroup is particularly pleased by the inclusion of specific freedom of religion or belief (FoRB) action points. The Intergroup Co-Presidents, on behalf of the Intergroup, had written to the High Representative in May expressing their concern that the draft Action Plan failed to include FoRB action points.

 

Paragraph 12 which is dedicated to freedom of religion or belief reinforces the EU's commitment to protecting religious or belief minorities in the world. It includes the Intergroup's recommendations to the EU, in its Annual Reports 2013 and 2014, to raise FoRB violations with third countries, cooperate with international partners, deepen awareness of FoRB in the EU institutions and for greater dialogue with religious or belief leaders and organisations.  Intergroup Co-President Dennis de Jong said "I am pleased that the EU included FoRB action points and has taken on board some of our recommendations. Still the inclusion of the action points is not enough. The EU must now show political will to implement the action points by taking heed of other recommendations we made in our Annual Reports such as better policy coherence and EIDHR funding for religious or belief organisations." 

 

The Intergroup also expresses its disappointment that although Paragraph 31 focuses on the implementation of EU Guidelines, the EU failed to include a specific FoRB action point on the EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief. The Intergroup believes that the Guidelines are an effective tool but that the EU should ensure it undertakes the actions it committed itself to in the Guidelines. Intergroup Co-President Peter van Dalen said "At an event two years ago in the European Parliament to mark the adoption of the EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief, we spoke about how important the Guidelines are and how they would enable the EU to better promote FoRB. However the Guidelines can only be effective if they are a live document. The EU should have taken the opportunity of the Action Plan to have a specific action point on the implementation of FoRB Guidelines and a commitment that diplomats in EU delegations, in countries where FoRB is most restricted, are informed of the Guidelines."

 

Alfiaz Vaiya

Secretariat

Intergroup on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance 

Tel: +32 (0) 471661381

Email: Alfiaz.VAIYA@europarl.europa.eu  

a.vaiya@religiousfreedom.eu

www.religiousfreedom.eu  


Rédigé par EIFRF le Tuesday, July 21st 2015 | Comments (0)

In 2013, two secret reports on Scientology from the State Security, the Belgian secret services, leaked into the media. One was on the alleged “infiltration” of Scientology into the Belgo-Congolese community, and the other about contacts Scientology had made with Belgian politicians.


Belgium: State Security’s secret reports on Scientology deemed biased and inaccurate by Governmental agency
While these reports created a lot of controversy, with the Belgian politicians targeted protesting against the surveillance and a violation of their privacy by the State Security, Scientology filed a complaint to the “Committee I” (Intelligence), which is a governmental agency in charge of controlling and investigating the activities of Belgian secret services, including State Security.
 
The “Committee I” investigated the leaks and the reports, and months later, sent a very brief answer to Scientology, stating that they could not find anything wrong with regards to these leaks, while refusing to let Scientology having access to the results of the investigation. That could have been the end of the story.
 
However, in a recent book, “State Security Secrets”, a young investigative journalist from De Tijd (one of the main newspapers in Flemish Belgium), Lars Bové, revealed that he had access to the confidential report that the “Committee I” wrote at the end of its investigation into the Scientology activities.
 
In a chapter called “Yoga”, Lars Bové starts by telling the story that aroused his curiosity:
 
“An incident that has never been revealed before underlines the fear that the State Security have regarding Scientology. In April 2014, the Sypol.be union criticized the fact that a great part of the telephone exchange of the State Security was out of service for two years, but the reason for this technical failure was never revealed. A source at the State Security told me the story.
‘Our telephone exchange was outdated, at least in part. So a specialized company was designated for the upgrade: XX.  At first glance everything was correct. This company was already working for other public services in our country, such as the Departments of Economy, Interior and Justice as well as for hospitals, banks, universities, corporations, even for Parliament. It had thousands of companies as clients. But at some point, our staff suspected XX of having links with Scientology. Our boss at the time, Alain Winants, quickly took a decision: ‘Scientology is one of our targets and there is no question of renewing our telephone exchange through a company that has links with Scientology.’ The State Security immediately reported the problem to the Federal Public Service and the contract was cancelled after legal analysis. Following this, we had to conduct a market study, find candidates and submit them to a security inquiry, free up a budget ... This had important consequences: in the meantime, our internal communication lines broke down as soon as the telephone call center was overloaded.’
I found this story strange. What was the reason for the State Security to exclude this company? Possible links with Scientology? But if, meanwhile, the same company was still employed by other public services and by the Parliament, is this not similar to paranoia?”
 
The State Security is monitoring “cults”, or “sects” as they call it. In his chapter, Lars Bové questions the very meaning and fundaments of this surveillance. He questioned several executives from State Security. Some answered that this surveillance should not be part of the State Security job, but that even then, Scientology should remain a target:
 
“‘Many colleagues found that sects do not fall within the State Security’s purpose’, states an experienced inspector of the service (…) ‘But even if sects were no longer part of the role of the State Security, we should continue to monitor Scientology on the basis of other legal criteria, such as "interference" for example, when they are trying to place under their control ministers, parliamentarians, and other politicians’.”
 
That may be why Lars Bové wanted to know more about this alleged “interference”.
 
“The State Security inspector describes Scientology, originally from the United States, as a group that should certainly be monitored by the intelligence service, but is that inevitably the case? In other countries, Scientology is recognized as a religion. And why the intelligence service and not another department that would monitor the Church of Scientology?”
 
 

Rédigé par EIFRF le Wednesday, June 3rd 2015 | Comments (0)

Genève, conférence débat le 14 juin : laïcité et diversité religieuse
Le 14 juin, le CLIMS (Centre de liaison et d'information concernant les mouvements spirituels, fondé en Suisse en 1997 autour du Pasteur Jean-Claude Basset, initiateur de la Plateforme interreligieuse de Genève) organise en partenariat avec EIFRF, L'omnium des Libertés et CAPLC une conférence débat sur le thème "Laïcité et... diversité religieuse".

La conférence débutera à 13h, au Centre John Knox, 27 Chemin des crêts de Pregny, 1218 Grand-Saconnex (Genève).

Les différents intervenants seront : 

Révérend William McComish,  ancien doyen de la cathédrale de Genève

M. Maurice Gardiol, président de la Plateforme interreligieuse de Genève

M. Ireneo Namboka, consultant  auprès  de l'UNMIL (UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA).

M. Yves Nidegger, avocat en droit International.  Depuis 2007, il siège  au Conseil national Suisse dont il préside la Commission des affaires juridiques.

M. Timothée D. Reymond, pasteur  en charge du dialogue interreligieux pour l'Église évangélique réformée du canton de Vaud

M. Jean-Claude Kolly, ingénieur, conseiller communal  (Fribourg) et président du CLIMS

M. Thierry Bécourt, président CAPLC

M. Christian Paturel, président d'honneur CAP LC

M. Eric Roux, président EIFRF

M. Jacques Dubreuil, président Omnium des Libertés

M. Jean-Luc Martin Lagardette, écrivain-Journaliste

Rédigé par EIFRF le Saturday, May 30th 2015 | Comments (0)

En faveur de la continuité du dialogue avec l'Islam notamment.


Déclaration du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
Les événements de ces derniers temps font que beaucoup se demandent : « Y a-t-il encore un espace pour dialoguer avec les musulmans ? » La réponse est : oui, plus que jamais. Avant tout parce que la grande majorité des musulmans eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans la barbarie en acte. Malheureusement, aujourd’hui, le mot « religion » est souvent associé au mot « violence », tandis que les croyants doivent démontrer que les religions sont appelées à être porteuses de paix et non de violence.

Tuer, en invoquant une religion, n’est pas seulement offenser Dieu mais c’est aussi une défaite de l’humanité. Le 9 janvier 2006, le pape Benoît XVI, s’adressant au Corps diplomatique et parlant du danger des affrontements entre civilisations et, en particulier, du terrorisme organisé, affirmait : « Aucune circonstance ne peut justifier cette activité criminelle, qui couvre d’infamie celui qui l’accomplit et qui est d’autant plus blâmable qu’elle se pare du bouclier d’une religion, rabaissant ainsi au niveau de son aveuglement et de sa perversion morale la pure vérité de Dieu. »

Malheureusement, nous assistons ces derniers jours à une radicalisation du discours communautaire et religieux, avec les risques qui en découlent de voir augmenter la haine, la violence, le terrorisme et la stigmatisation croissante et banalisée des musulmans et de leur religion.

Dans ce contexte, nous sommes appelés à renforcer la fraternité et le dialogue. Les croyants constituent un formidable potentiel de paix, si nous croyons que l’homme a été créé par Dieu et que l’humanité est une unique famille et plus encore si nous croyons, comme nous, chrétiens, que Dieu est amour. Continuer à dialoguer, même quand on fait l’expérience de la persécution, peut devenir un signe d’espérance. Ce n’est pas que les chrétiens veuillent imposer leur vision de la personne et de l’histoire, mais ils veulent proposer le respect des différences, la liberté de pensée et de religion, la sauvegarde de la dignité humaine et l’amour de la vérité.

Nous devons avoir le courage de revoir la qualité de la vie en famille, les modalités d’enseignement de la religion et de l’histoire, le contenu des prédications dans nos lieux de culte. Surtout, la famille et l’école sont les clés pour que le monde de demain se base sur le respect réciproque et sur la fraternité.

Unissant notre voix à celle du pape François, nous disons : « Par conséquent, la violence qui cherche une justification religieuse mérite la plus forte condamnation, parce que le Tout-Puissant est le Dieu de la vie et de la paix. Le monde attend, de la part de tous ceux qui prétendent l’adorer, qu’ils soient des hommes et des femmes de paix, capables de vivre comme des frères et des sœurs, malgré les différences ethniques, religieuses, culturelles ou idéologiques » (Ankara, 28 novembre 2014).

Rédigé par EIFRF le Friday, May 8th 2015 | Comments (0)

1 ... « 5 6 7 8 9 10 11 » ... 30