European Interreligious Forum For Religious Freedom

Η θρησκευτική ελευθερία επικρατεί και πάλι στο Συμβούλιο της Ευρώπης


Written the Saturday, June 24th 2017 à 13:37
EIFRF
Article read 525 times

Σήμερα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), ο εισηγητής Valeriu Ghiletchi πρότεινε ψήφισμα και σύσταση για την «Προστασία των δικαιωμάτων των γονέων και των παιδιών που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες» στα μέλη της Συνέλευσης που προέρχονται από 47 χώρες.


Η θρησκευτική ελευθερία επικρατεί και πάλι στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Μετά από έντονες συζητήσεις, τόσο το ψήφισμα όσο και η σύσταση εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση, και ο εισηγητής Valeriu Ghiletchi χειροκροτήθηκε για την επιμονή και το θάρρος του από ολόκληρη τη συνέλευση στο τέλος της ψηφοφορίας.

Ο κ. Ghiletchi διορίστηκε εισηγητής από την Επιτροπή για την Ισότητα και Μη Διάκριση της PACE ύστερα από πρόταση ψηφίσματος (αριθ. 13333), η οποία ανέφερε τα εξής: 
 
Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι τα θρησκευτικά κινήματα και οι θρησκευτικές μειονότητες κινδυνεύουν ιδιαίτερα από την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων από ορισμένα Κράτη Μέλη.

Η υποτιμητικός χαρακτηρισμός των θρησκευτικών μειονοτήτων ως «αιρέσεις», «αιρετικές», «λατρείες» ή οτιδήποτε παρόμοιο δημιουργεί προκατάληψη και στιγματισμό και οδηγεί σε αδικαιολόγητο περιορισμό του δικαιώματος των γονέων να αναθρέψουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις.

 
Συνεπώς, η Συνέλευση αποφασίζει να μελετήσει και να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες τα Κράτη Μέλη δεν σέβονται τα δικαιώματα των γονέων να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδίως όσον αφορά τις μειονότητες.

Στη συνέχεια επεξεργάστηκε την έκθεσή του για δύο χρόνια και τελικά ήρθε με αυτό το ψήφισμα και τη σύσταση για να ενθαρρύνει τα 47 Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να προστατεύσουν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το ψήφισμα 2163 καλεί τα Κράτη Μέλη να προστατεύσουν τα δικαιώματα των γονέων και των παιδιών που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, για:
 
• την επιβεβαίωση του δικαιώματος στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας για όλους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μην προσχωρήσουν σε οποιαδήποτε θρησκεία, και να προστατεύσουν το δικαίωμα όλων να μην υποχρεώνονται να εκτελούν πράξεις που αντιβαίνουν στις βαθιά ριζωμένες ηθικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται νόμιμα και την δικαίωμα των άλλων να μην υπόκεινται σε διακρίσεις
 
• την προώθηση εύλογης προσαρμογής των βαθιών ηθικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων όλων των ατόμων σε περιπτώσεις σοβαρών συγκρούσεων ώστε να επιτρέπουν στους πολίτες να εκδηλώνουν ελεύθερα τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εντός των ορίων που καθορίζονται από τη νομοθεσία και υπό τον όρο ότι αυτό δεν είναι επιζήμιο για τα δικαιώματα των άλλων
 
• την κατάργηση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που θεσπίζει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των θρησκευτικών μειονοτήτων και των πλειοψηφικών πεποιθήσεων
 
• τη διασφάλιση εύκολης εφαρμογής των επιλογών για τα παιδιά ή τους γονείς ώστε να αποκτήσουν εξαιρέσεις από τα υποχρεωτικά κρατικά προγράμματα θρησκευτικής εκπαίδευσης που έρχονται σε σύγκρουση με τις βαθιές ηθικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Τέτοιες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τη μη εξομολογητική διδασκαλία της θρησκείας, την παροχή πληροφοριών για μια πλειονότητα θρησκειών και προγράμματα δεοντολογίας.
 
Η σύσταση 2101, η οποία επίσης εγκρίθηκε από τη Συνέλευση, συνέστησε στην Επιτροπή Υπουργών (που αποτελείται από τους υπουργούς εξωτερικών των 47 Κρατών Μελών):
 
να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μι αποτελεσματική εύλογη προσαρμογή των συνθηκών σχετικά με τις βαθιά ριζωμένες ηθικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις των ατόμων, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων.
image_1.png image.png  (2.78 KB)

Ο Πρόεδρος του EIFRF Eric Roux με τον εισηγητή Valeriu Ghiletchi
Ο Πρόεδρος του EIFRF Eric Roux με τον εισηγητή Valeriu Ghiletchi
Το EIFRF συνεργάστηκε με τον εισηγητή Ghiletchi κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έκθεσής του, παρέχοντάς του στοιχεία σχετικά με το θέμα, συγκεντρωμένα από πολλές από τις 47 χώρες του Συμβουλίου. «Έχουμε υποστηρίξει σθεναρά αυτή την έκθεση και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι έχει υποστηριχθεί τώρα από ολόκληρη τη Συνέλευση για το καλό όλων των παιδιών που ανήκουν σε μειονότητες. Έχουμε συνεργαστεί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μαζί κάναμε το καλύτερο που θα μπορούσαμε για να βοηθήσουμε τη Συνέλευση σε αυτό το πολύ σημαντικό καθήκον της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων», δήλωσε ο Roux, Πρόεδρος του EIFRF.

Σήμερα ήταν και πάλι μια καλή ημέρα για τη θρησκευτική ελευθερία.
 
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ψήφισμα και τη σύσταση όπως εγκρίθηκαν σήμερα από την PACE κάνοντας κλικ εδώ.
 
image.png image.png  (2.78 KB)Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation