European Interreligious Forum For Religious Freedom

המרכז לחקר תנועות דתיות חדשות - CESNUR


Written the Wednesday, February 24th 2016 à 21:12
EIFRF
Article read 1112 times

מכתב עליו חתומים עשרות מהחוקרים והאקדמאים המובילים בעולם כפי שהוא מוצג באתר המרכז לחקר תנועות דתיות חדשות

www.cesnur.org


המרכז לחקר תנועות דתיות חדשות - CESNUR

 

hebrew_version.pdf hebrew version.pdf  (4.88 MB)

מכתב לחברי הכנסת


חבר/ת כנסת נכבד/ת,

אנו קבוצת חוקרים באקדמיה אשר הקדישו חלק משמעותי ביותר מהקריירה שלהם לחקר תנועות דתיות חדשותהמכונות לעיתים בתקשורת "כתות". למעשהאחד מהנושאים שזכו למחקר הרב ביותר בתחומנו הוא "מלחמות הכתות", אשר התרחשו בשלהי המאה ה-20 בארה"ב ובאירופהכאשר הצלחתן של תנועות דתיות חדשות במערב – בין אם מדובר בתנועות שיובאו מהמזרח הרחוק או בתנועות מקומיות – עוררה את התפתחותה של תגובה חברתית כנגדןהורים ואנשי מדיה לא הבינו מדוע צעירים מוכנים לוותר על הקריירות שלהם לטובת חיים בארגונים דתיים אקזוטייםקומץ פסיכולוגים ייבאו את המושג "שטיפת מוחמתוך תעמולה אמריקנית מתקופת המלחמה הקרה כנגד הקומוניזםוטענו שאותם צעירים לא הצטרפו מרצונם לקבוצות הללואלא עברו מניפולציה בידי גורואים חורשי רעה אשר השתמשו בטכניקות מסתוריות של אינדוקטרינציהאותם פסיכולוגים ותומכיהם תייגו אותן קבוצותשלכאורה משתמשות ב"שטיפת מוח", כ"כתות". כתוצאה מכךהוגשו תביעות כנגד "כתותשונותבטענה שעשו שימוש ב"שטיפת מוח", וכמו כןבכמה מדינות בארה"ב הוגשו חוקים נגד "כתות".

סוציולוגים וחוקרים אחרים מתחום מדעי החברה הגיבו לתיאוריות "שטיפת המוחבטענה כי הן אינן מהוות חלק מהמדע המקובלושהן למעשה משמשות כלי לשלילת חופש הדת מקבוצות לא פופולאריות המתויגות כ"כתות". טיעון זהלדבריהםהינו מעגליאנחנו יודעים שקבוצות מסוימות הן "כתותכי הן משתמשות ב"שטיפת מוח", ואנחנו יודעים שהן משתמשות ב"שטיפת מוחמפני שבמקום לשכנע אנשים צעירים לקבל אמונות דתיות "הגיוניותהן מפיצות אמונות מוזרותכלומר הן "כתות". פעילים נגד "כתותומטפלים אמרו בתגובה שאל לציבור ולממשלות להאמין לאותם חוקרים ממדעי החברהאותם כינו לעיתים קרובות "סנגורים של כתותאו "שכירי חרב של כתות", ושבמקום זאת עליהם לתת אמון בסיפוריהם של ה"קורבנות". אותם קורבנות היו חברים לשעבר באותן "כתותאשר התקיפו אותן במר נפשם לאחר שעזבו אותןעזיבת ה"כתנעשתה באופן ספונטני או לאחר התערבות חיצונית בכפייה (אשר נקראת "תכנות מחדש") על ידי אנשים שהכתירו את עצמם ל"יועצים מקצועיים", ואשר חטפו את "חברי הכתות", החזיקו בהם נגד רצונםוהפעילו עליהם צורות שונות של אלימות פסיכולוגיתולפעמים אף פיזית.

בסופו של דבראינספור מחקרים בנושא הוכיחו כי אחוז ההצלחה של אותן "כתותהמואשמות בטכניקות של "שטיפת מוחבכל הנוגע לצירוף אנשים חדשים הינו נמוך ביותרעובדה זו הוכיחה כי טכניקות אלה – אף אם יכירו לצורך העניין בקיומן – אינן יעילות במיוחדבנוסף לכךחוקרים ביססו את הטענה ש"כופרים בתנועות דתיות חדשות" [Apostates], דהיינו חברים לשעבר בקבוצות שמעוניינים בנקמהלא היו עדים אמינים במיוחד בכל הנוגע להתרחשויות בקבוצות אלהרוב החברים לשעבר בתנועות אלה המשיכו בשלווה בחייהםמצאו תחומי עניין אחריםוכאשר רואיינו זכרו את ההתנסות שלהם ללא רגשות שליליים במיוחדעם זאתמאחר ורק "כופרים של תנועות דתיות חדשותיצרו קשר עם התקשורתנקודת מבטם נתפשה בטעות כעדות המייצגת את רוב החברים לשעבר בקבוצות הדתיות החדשותכשלמעשההיא שיקפה את דעתם של מעטים בלבדיש להוסיף כי סוציולוגים משתמשים במונח "Apostates" כמונח טכני בלבדוהוא אינו מרמז על דעה שלילית או מזלזלת כלשהי.

ב-1990, בתיק המשפטי "ממשלת ארה"ב נגד פישמן", בית משפט פדרלי בארה"ב הגיע למסקנה ש"שטיפת מוחאינה מונח מדעי וקבע כי עדות על "כתותשמבוססת על הטענה לשטיפת מוח אינה קבילה בבתי משפט אמריקנייםמשפט פישמן ציין את תחילת הסוף של התנועה האמריקנית האנטי-כיתתית ואת אי-הרלוונטיות שלהואלה שדחפו לחקיקה נגד כתות ונגד שטיפת מוח החלו נסוגים מעמדותיהם. "תכנות מחדשנחשב לעיסוק לא חוקי ברוב התיקים המשפטייםוחלק מה"מתכנתים מחדשנשלחו לכלאעם זאתתיאוריות "שטיפת מוחוהאידיאולוגיה האנטי-כיתתית המשיכו להיות פופולאריים בארצות אחרותאף שביקורת אקדמית דומה מנעה חקיקה נגד "כתותברוב מדינות העולםיוצא מן הכלל היה חוק אבוט-פיקארד הצרפתי מ-2001, אך גם בו השתמשו לעיתים רחוקות מאוד מאז חקיקתו.

במבט חיצוני מחו"למה שמתרחש כיום בישראל בנושא נראה כגרסה מחודשת ומתמיהה של "מלחמות הכתותלהן היינו עדים בארה"ב ובאירופה לפני עשורים אחדיםבדיוק כפי שאירע ב"מלחמות הכתות", פעילות התנועה האנטי-כיתתית חשפה בפני הציבור מעט "Apostates" אשר אינם משקפים את דעת הרוב בקרב חברים-לשעבר בתנועות הדתיות החדשות – שכן הרוב אינו נוטר להן טינהעדים אלה נתפשו בטעות כמדגם מייצג של חברים לשעבר בתנועות הדתיות החדשותוזכו לתשומת לב לא פרופורציונאלית מערוצי מדיה שונים.

חברי הכנסת הנכבדים:

לפניכם עומדת הצעת חוק המבוססת על דעות שגויות אודות "כתותושל "שטיפת מוח", אשר הופרכו על ידי הקהילה המדעית לפני שנים רבותהצעת חוק זו תאפשר להכריז על חברי תנועות דתיות חדשות כלא-כשירים מבחינה מנטאליתולפתוח את הדלת ל"תכנות מחדש" – עיסוק שרוב בתי המשפט בעולם הכריזו עליו כבלתי-חוקי וכפלילי

תומכי החוק מסתמכים על חוויותיהם של חברים אחדים לשעבר אשר עזבו את תנועתם בכעס ובתסכולבמקרים מסוימיםפחות מעשרה חברים לשעבר נחשבים כמקורות האמינים היחידים לגבי קבוצות המכילות אלפי חבריםהגישה הזו אינה הולמת את דרכנו במדעי החברהוגם אינה עולה בקנה אחד עם ההיגיון הפשוטלפעילים לוחמניים אנטי-כיתתיים יש ניסיון מאוד מוגבל וחלקי בכל הנוגע לקבוצות אותן הם תוקפיםשהינו מבוסס על סיפורים אנקדוטיים מאת קומץ חברים לשעברבניגוד למלומדים מוסמכים אשר משתמשים בכלים איכותניים וכמותניים מקיפים יותרואשר מחקריהם עוברים בדיקה קפדנית בידי עמיתיהם לפני פרסומם.

במדינות המעטות שאימצו אותםחוקים המבוססים על תיאוריות כגון זו של "שטיפת מוחשימשו כדי להצדיק אפליה כנגד קבוצות מיעוט המחזיקות באמונות שנחשבות לא פופולאריות או שוליותלמעשהתחת המסווה של "ענישה על פעולותלא אמונותקורה בדיוק ההיפךהאמונות הן אלו שנשפטות ונענשותמובן שאיננו טוענים שאין תנועות דתיות חדשות המבצעות פשעים או פוגעות בחבריהןאת אלה צריך לחקור ולהעמיד לדין בהתאם לחוקים הכללייםחוקים מיוחדים המגדירים את קיומה של "כתכפשעאו שמענישים על העבירה המדומיינת של "שטיפת מוח", הם כלים שמיוסדים על הכוונה לשלול חירויות דתיות בסיסיות מקבוצות אשר לא ביצעו פשעים ממשיים כלשהם.

אנו מפצירים בכםבכל הכבודלא להעביר את החקיקה המוצעת,

בברכה,
 

 

Massimo Introvigne

Professor of Sociology of Religions

Pontifical Salesian University, Torino, Italy 

Managing Director, CESNUR (Center for Studies on New Religions), Torino, Italy

 

Milda Alisauskiene

Associate Professor, Department of Sociology

Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania

 

Phillip Arnold

The Reunion Institute, Houston, Texas

 

Torang Asadi

Duke University, Durham, North Carolina

 

David V Barrett

Author, The New Believers, London

 

David G. Bromley

Professor, Religious Studies and Sociology

Director, World Religions and Spirituality Project

Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia

 

George D. Chryssides

Honorary Research Fellow in Religious Studies, York St John University, UK

Formerly Head of Religious Studies, University of Wolverhampton, UK

 

Carole M. Cusack

Professor of Religious Studies

The University of Sydney, NSW, Australia

 

Régis Dericquebourg

Groupe de Sociologie des Religions et de la laïcité

Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, France

 

Bernard Doherty

School of Theology

Charles Sturt University, Canberra, Australia

 

David Frankfurter

Professor of Religion

Boston University

 

Liselotte Frisk

Professor in Religious Studies

Dalarna University, Sweden

 

Ann Gleig

Assistant Professor of Religious Studies

Editor, Religious Studies Review

University of Central Florida, Orlando

 

John R. Hall

Research Professor

University of California - Davis

 

Jean-Pierre Laurant

Groupe Société, Religions, Laïcité

École Pratique des Hautes Études, Paris, France

 

Scott Lowe

Professor Emeritus, Philosophy and Religious Studies

University of Wisconsin - Eau Claire

 

Philip Lucas

Professor of Religious Studies

Stetson University, DeLand, Florida

 

J. Gordon Melton

Distinguished Professor of American Religious History

Baylor University, Waco, Texas

 

Timothy Miller

Professor of Religious Studies

University of Kansas

 

Rebecca Moore

Reviews Editor

Nova Religio

 

Alex Norman

Division of Social Sciences

University of California – Davis

 

Susan Jean Palmer

Professor of Religious Studies

Dawson College, Montréal, Québec

 

James T. Richardson

Foundation Professor of Sociology and Judicial Studies

Director, Judicial Studies Program

University of Nevada, Reno

 

Bernadette Rigal-Cellard

Professor of North American Literature and Civilization

Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, France

 

Jean E. Rosenfeld

Retired scholar

Formerly with University of California – Riverside

 

Richard C. Salter

Associate Professor of Religious Studies

Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York

 

Rodney Stark

Distinguished Professor of the Social Sciences

Baylor University, Waco, Texas

 

James D. Tabor

Department of Religious Studies

University of North Carolina at Charlotte 

 

Catherine Wessinger

Rev. H. James Yamauchi, S.J., Professor of the History of Religions

Loyola University New Orleans

 

Donald A. Westbrook

Professor (Hoogleraar)

Faculty for the Comparative Study of Religion and Humanism (FVG), Antwerp, Belgium

Adjunct Assistant Professor of Church History

Fuller Theological Seminary, Pasadena

 

Stuart A. Wright

Professor and Chair, Department of Sociology, Social Work & Criminal Justice

Lamar University, Beaumont, Texas

 

PierLuigi Zoccatelli

Deputy Director

CESNUR, Torino, Italy
Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation