European Interreligious Forum For Religious Freedom

ניצחון נוסף לחופש הדת במועצת אירופה


Written the Saturday, May 13th 2017 à 15:51
EIFRF
Article read 640 times

ולריו גלצ׳י, הדווח מטעם הוועדה הפרלמנטרית של מועצת אירופה, הציג היום את המלצתו והצעתו לנוסח החלטה בנוגע ל״הגנת זכויותיהן של הורים וילדים המתשייכים למיעוטים דתיים״ לחברי הוועדה, המגיעים מ-47 מדינות.


ניצחון נוסף לחופש הדת במועצת אירופה
לאחר דיונים אינטנסיביים אישרה הוועדה הן את ההמלצה והן את נוסח הההחלטה, וציינה לשבח את ההתמדה והאומץ של הדווח ולריו גלצ׳י.
 
מר גילצ׳י מונה לתפקידו על-ידי הוועדה לשיוויון ונגד-אפליה מטעם PACE לאחר הגשת בקשה להחלטה (מס׳ 13333) אשר אמרה:
 
הוועדה מצאה כי תנועות דתיות חדשות ומיעוטים דתיים נמצאים במיוחד בסיכון בנוגע להפרת הזכויות הללו בידי מדינות חברות מסויימות.
 
תיוג מזלזל של מיעוטים דתיים כ״כתות״, ״כיתתיות״ או כל מונח אחר גורם לדעה משוחדת ולסטיגמה ומביא להגבלות לא הולמות של זכויותיהם של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם בהתאם לאמונות שלהם.
 
על כן, הוועדה החליטה לחקור ולזהות מקרים בהם מדינות חברות אינן מכבדות את זכויותיהם של הורים לחנך את ילדיהם בהתאם לאמונותיהם הפילוסופיות והדתיות, במיוחד בנוגע למיעוטים.
 
הדווח עבד על הדו״ח במשך כשנתיים והגיע בסופו של דבר לנוסח ההחלטה וההמלצות המדוברות בכדי לעודד את 47 המדינות החברות במועצת אירופה להגן על זכויות יסוד אלו.
 
החלטה 2163 קוראת למדינות החברות להגן על זכויותיהם של הורים וילדים המשתייכים למיעוטים דתיים על-ידי נקיטת צעדים מעשיים, חוקיים או אחרים, כדי:
 
  • לאשר ולחזק את הזכות לחופש המחשבה, המצפון והדת עבור כל האנשים – ובכלל זה את הזכות לא להשתייך לאף דת, ולהגן על הזכות של כל אדם לא לבצע תחת כפייה פעולות הנוגדות את אמונותיו המוסריות והדתיות העמוקות, תוך כדי הבטחה שהגישה לשירותים המסופקים על-פי חוק נשמרת וזכויותיהם של אחרים להיות חופשיים מאפליה מוגנת.
  • לקדם פתרון סביר אשר יאפשר את קיומן של האמונות הדתיות והמוסריות העמוקות של אינדיבידואלים במקרים של קונפליקט חמור על מנת לאפשר לאזרחים להביע את אמונותיהם או הדת שלהם באופן פרטי או בפומבי, במסגרת המוגדרת על-ידי חקיקה וכל עוד אין הדבר פוגע בזכויותיהם של אחרים.
  • לבטל כל חוק או תקנה אשר יוצר הבדלה מפלה בין מיעוטים דתיים לאמונות של הרוב.
  • להבטיח אמצעים קלים ליישום עבור ילדים או הורים להשגת פטור מתכניות חינוך-חובה דתיות מטעם המדינה אשר נמצאות בקונפליקט עם אמונותיהם המוסריות והדתיות העמוקות; אמצעים אלה יכולים לכלול לימודי דת שאינם כוללים ווידוי, ידע על פלורליזם של דתות ותכניות חינוך על אתיקה.
המלצה מס׳ 2101, אשר גם היא אושרה על-ידי הוועדה, המליצה כי ועדת השרים, המורכבת משרי החוץ של 47 המדינות החברות,
 
תשרטט קווים מנחים על הדרך בה מדינות חברות צריכות ליישם פתרון סביר אשר יאפשר את קיומן של האמונות המוסריות והדתיות העמוקות של אינדיבידואלים, תוך כדי הבטחת כיבוד זכויותיהם של אחרים.


 

נשיא הפורום הבינדתי האירופי לחופש הדת, מר אריק רו, עם ולריו גילצ׳י
נשיא הפורום הבינדתי האירופי לחופש הדת, מר אריק רו, עם ולריו גילצ׳י
הפורום הבינדתי האירופי לחופש דת פעל בשיתוף פעולה עם הדווח גילצ׳י במהלך הכנת הדו״ח שלו על-ידי כך שסיפקו לו נתונים עובדתיים על הנושא אשר נאספו ברבות מ-47 המדינות החברות במועצת אירופה. אריק רו, יו״ר הפורום, ציין כי ״תמכנו בדו״ח הזה במידה רבה ואנחנו שמחים מאוד לראות שכעת הואא קיבל את התמיכה של הוועדה כולה לטובת כל הילדים המשתייכים לדתות מיעוט. עבדנו יחד עם ארגונים אזרחיים נוספים ועשינו יחד כמיטב יכולתנו לעזורר לוועדה המשימה החשובה ביותר הזו של הגנת זכויות בסיסיות״.
 
היום, פעם נוספת, היה יום טוב עבור חופש הדת.
 
ניתן לקרוא את ההחלטה וההמלצות במלואן, כפי שאומצו על-ידי PACEבקישור הזה.
Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation