European Interreligious Forum For Religious Freedom

V Radě Evropy opět zvítězila svoboda náboženství


Written the Friday, April 28th 2017 à 11:55
EIFRF
Article read 590 times

Úterý, 27. dubna 2017, 18:18


V Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE) dnes navrhl zpravodaj Valeriu Ghiletchi členům Shromáždění ze 47 zemí usnesení a doporučení pro "Ochranu práv rodičů a dětí patřících k náboženským menšinám".

Shromáždění po intenzivních rozpravách tato usnesení i doporučení schválila a zpravodaj Valeriu Ghiletchi na závěr hlasování sklidil potlesk pro svou houževnatost a odvahu od celého shromáždění.

Pan Ghiletchi byl jmenován zpravodajem Výboru pro rovnost a nediskriminaci PACE na základě návrhu usnesení (č. 13333), které uvádí:
  • Shromáždění shledává, že nová náboženská hnutí a náboženské menšiny jsou zvláště ohroženy porušováním těchto práv některými členskými státy.
  • Hanlivá označování náboženských menšin jako "sekty", "sektáři", "kult" nebo jakýkoli jiný termín vytváří předsudek a stigmatizaci a vede k neoprávněným omezením práva rodičů vychovávat 
  • a vzdělávat své děti v souladu s vlastní vírou.
  • Shromáždění se proto rozhodlo pro studium a identifikaci případů, kdy členské státy nerespektují práva rodičů vzdělávat děti podle vlastního náboženského a filozofického přesvědčení, zejména pokud jde o menšiny.

Svou zprávu vypracoval za dva roky a poté nakonec vystoupil s tímto usnesením a doporučením, aby vyzval 47 států Rady Evropy k ochraně těchto základních práv.

Usnesení 2163 vyzývá členské státy, aby chránily práva rodičů a dětí patřících k náboženským menšinám tím, že přijmou praktické kroky, legislativní nebo jiné, s cílem:
  • zajistit právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství pro všechny jednotlivce, včetně práva nedržet se žádného náboženství a chránit právo všech nebýt nucen vykonávat činy, které jsou v rozporu s jejich hlubokým morálním nebo náboženským přesvědčením, zatímco je zachován přístup k legálně poskytovaným službám a je chráněno právo ostatních na to, aby nebyli diskriminováni;
  • podporovat přiměřené přijetí hluboce morálního nebo náboženského přesvědčení všech osob v případech vážných konfliktů, které umožní občanům svobodně projevovat své náboženské vyznání nebo víru v soukromí nebo na veřejnosti v mezích stanovených právními předpisy a za předpokladu, že to neohrozí práva ostatních;
  • zrušit jakýkoli zákon nebo pravidlo, které stanoví diskriminační rozdíl mezi náboženskými menšinami a většinovým přesvědčením;
  • zajistit, aby děti a rodiče mohli snadno uplatnit možnost osvobození od povinných státních náboženských vzdělávacích programů, které jsou v rozporu s jejich hlubokým morálním nebo náboženským přesvědčením; tyto možnosti mohou zahrnout výuku náboženství bez zpovědi, poskytování informací o četnosti náboženství a etických programů.


Doporučení 2101, které Shromáždění schválilo, doporučilo Výboru ministrů (složenému z ministrů zahraničních věcí 47 členských států):
  • vypracovat pokyny, jak by členské státy měly účinně a rozumně přijímat hluboce zastávané morální nebo náboženské přesvědčení jednotlivců a současně zajistit dodržování práv ostatních.

Valeriu Ghiletchi a Eric Roux (předseda EIFRF)
Valeriu Ghiletchi a Eric Roux (předseda EIFRF)
EIFRF (Evropské mezináboženské fórum pro náboženskou svobodu) se zpravodajem panem Ghiletchim spolupracovalo v době, kdy svou zprávu podával a poskytl mu faktické údaje o této problematice, shromážděné v mnoha ze 47 zemí Rady. "Tuto zprávu jsme důrazně podpořili a velmi rádi vidíme, že je nyní podporováno celým Shromážděním ve prospěch všech dětí, které patří k menšinovým přesvědčením. Spolupracovali jsme s dalšími občanskými společenskými organizacemi a společně jsme udělali to nejlepší, abychom mohli Shromáždění v tomto velmi důležitém úkolu ochrany základních práv pomoci," řekl pan Roux, předseda EIFRF.

Dnešek byl opět dobrým dnem pro náboženskou svobodu.

Toto usnesení a doporučení si můžete přečíst v plném znění, tak jak je dnes přijal PACE, 
a to kliknutím na tento odkaz:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23719&lang=EN&search=KjoqfHR5cGVfc3RyX2VuOlJlc29sdXRpb24=Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation