European Interreligious Forum For Religious Freedom

Religionsfriheten vinner i Europarådet igen


Written the Thursday, April 27th 2017 à 21:35
EIFRF
Article read 966 times

Vid Europarådets möte den 27 april, föreslog den föredragande, Valeriu Ghiletchi, i Europarådets Parlamentariska församling (PACE), en resolution och en rekommendation om "Skydd av föräldrars och barns rättigheter, som tillhör religiösa minoriteter" till de församlade delegaterna från 47 länder.

Efter intensiva debatter godkändes både resolutionen och rekommendationen av församlingen, och den föredragande Valeriu Ghiletchi fick applåder i slutet av omröstningen för sin fasthet och sitt mod genom hela sammanträdet.

Ghiletchi hade utsetts till föredragande av Utskottet för Jämställdhet och Icke-Diskriminering inom PACE efter ett resolutionsförslag (13333) som lyder:
  • Församlingen konstaterar att nya religiösa rörelser och religiösa minoriteter är särskilt utsatta för att vissa medlemsstater bryter mot dessa rättigheter.
  • Degraderande uttalanden om religiösa minoriteter som "sekter", "sekteriska", "kult" eller någon annan term skapar fördomar och stigmatisering och leder till otillbörliga begränsningar för föräldrarnas rätt att uppfostra och utbilda sina barn i enlighet med deras egna övertygelser.
  • Församlingen beslutar därför att studera och identifiera fall där medlemsländerna inte respekterar föräldrarnas rätt att utbilda barn enligt deras egna religiösa och filosofiska övertygelser, särskilt när det gäller minoriteter.

Valeriu Ghiletchi utarbetade sedan sin rapport under två år och återkom slutligen med förslag på resolution och rekommendation för att styrka Europarådets 47 stater i att skydda dessa fundamentala rättigheter.

RESOLUTIONEN

I den godkända resolutionen (2163) uppmanas medlemsstaterna att skydda föräldrars och barns rättigheter som tillhör religiösa minoriteter genom att vidta konkreta åtgärder, lagstiftande eller på annat sätt, för att:
  • stadfästa rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet för alla individer, inklusive rätten att inte följa någon religion och skydda rätten för alla att inte vara tvungna att utföra handlingar som går emot deras djupt hållna moraliska eller religiösa övertygelser, samtidigt som man säkerställer att tillgången till lagligt tillhandahållna tjänster upprätthålls och att andras rätt att vara fri från diskriminering skyddas;
  • främja rimligt utrymme för alla individers djupt hållna moraliska eller religiösa övertygelser i händelse av allvarlig konflikt för att medborgare ska kunna fritt uppge sin religion eller tro på privat eller offentligt sätt inom de gränser som fastställs i lagstiftningen och förutsatt att detta inte skadar andras rättigheter;
  • upphäva vilken lag eller regel som helst som fastställer en diskriminerande skillnad mellan religiösa minoriteter och majoritetsövertygelser;
  • säkerställa lättanvända möjligheter för barn eller föräldrar att få undantag från obligatoriska statliga religiösa utbildningsprogram som står i konflikt med deras djupt hållna moraliska eller religiösa övertygelser, Sådana alternativ kan innefatta icke-konfessionell religionsundervisning, tillhandahålla information om ett flertal religioner och etiska program.

REKOMMENDATIONEN

Rekommendationen (2101) godkändes också av församlingen, rekommenderade att ministerkommittén (sammansatt av utrikesministrarna i 47 medlemsstater) att:
  • Utarbeta riktlinjer för hur medlemsländerna ska ge ett effektivt rimligt utrymme för djupt hållen moralisk eller religiös individuell tro på, samtidigt som man säkerställer respekten för andras rättigheter.

Valeriu Ghiletchi och Eric Roux (ordförande för EIFRF)
Valeriu Ghiletchi och Eric Roux (ordförande för EIFRF)
”Europeiskt Interreligiöst Forum för Religiös Frihet” - EIFRF samarbetade med föredragande Ghiletchi under den tid han gjorde sin rapport genom att ge honom faktiska uppgifter om ämnet som samlades in från många av de 47 länderna i rådet. "Vi har starkt stött denna rapport och är mycket glada att se att det nu har stöd av hela församlingen (PACE) till det bästa för alla barn som tillhör någon minoritetstro. Vi har arbetat med andra civila samhällsorganisationer och tillsammans gjorde vi det bästa vi skulle kunna hjälpa församlingen med, i denna mycket viktiga uppgiften att skydda de grundläggande rättigheterna ", sade Roux, ordförande för EIFRF.

Se även www.eifrf-articles.org

Idag var det, igen, en bra dag för religionsfrihet!

Du kan läsa resolutionen och rekommendationen i sin helhet som antogs av PACE genom att klicka här.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23719&lang=EN&search=KjoqfHR5cGVfc3RyX2VuOlJlc29sdXRpb24=

(anmärkning: rörande den lagliga textens exakta lydelse på svenska hänvisar vi till den framtida officiella översättningen)
In the same section
< >

Thursday, March 6th 2014 - 12:32 Sveriges hållning ”liberal” mot sekter - PACE

 

Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation