European Interreligious Forum For Religious Freedom

eifrf-articles
Articles
1 ... « 7 8 9 10 11 12 13 » ... 35

Here is the invitation to this roundtable meeting.


Next IRF Roundtable in Europe meeting - 12 March in Brussels
IRF Roundtable Europe in Brussels
Meeting Thursday March 12, 2015
 
From 14h00 to 16h30 – Be there!
 
At the Renaissance Hotel – Room Lisbon - Rue du Parnasse 19 - Brussels
2 minutes walk from the EU Parliament

Refreshments and hot drinks will be provided
 
Please confirm your presence by email to irf.roundtable.eu@gmail.com
With your name, post and the NGO you are belonging to.
 
The IRF Roundtable is an informal group of individuals from non-governmental organizations who gather regularly to discuss IRF issues on a non-attribution basis. It is simply a safe space where participants gather, speak freely in sharing ideas and information, and propose joint, multi-faith advocacy actions to address specific IRF issues and problems. The Roundtable is informal to the point of being routinely referred to as a “non-group,” and this is an inclusive, participant-driven space that is open to anybody and everybody. Each individual participant has an open and equal opportunity to place specific items on the agenda, speak at meetings, design and launch initiatives, self-select into coalitions of the willing and participate in joint advocacy actions. And we are truly multi-faith in nature. We all agree on the importance of religious freedom, and we work together on the basis of mutual respect and understanding. Participants are under no obligation to take any action whatsoever. And each joint, multi-faith advocacy action is undertaken solely by, and on behalf of, the individual participants who self-selected into that specific coalition of the willing. Each report, minute or reference to or on the roundtable meetings are written in respect to the principle of non-attribution, to allow freedom and safety of expression during the meetings for all participants.

Rédigé par EIFRF le Monday, February 23rd 2015 | Comments (0)

ECHR refuses to review Church of Scientology win against Russia

Original article on Rapsi news: 
http://rapsinews.com/judicial_news/20150218/273191703.html

MOSCOW, February 18 (RAPSI) - European Court for Human Rights (ECHR) has refused to review an appeal filed by Russian Federation over the ECHR decision in favor of unregistered Church of Scientology over the refusal of St. Petersburg authorities to officially recognize it as a legal entity, says the court ruling made public on Wednesday.
 

According to the ruling, the application was filed by Church of Scientology in St. Petersburg, which was formed by a group of individuals gathered together for research of Scientology. The first group was formed in St. Petersburg in 1984, which in the late 80’s splintered into two organizations, one of which was headed by Galina Shurinova (one of the six applicants).
 

The present application concerned the refusal of St. Petersburg authorities to acknowledge it as a legal entity. The group applied for registration six times, from March 1995 to August 2003.
 

The first application was filed by Shurinova with other nine founders of the St. Petersburg Church of Mission of Scientology in March 1995. Upon receiving no answer over the course of two years, Shurinova demanded an explanation from the authorities. Russian Justice Ministry informed her, that the application was transferred to a State Duma committee, to be evaluated by an expert in religious and legal matters. Following lack of response, the application was shelved.
 

In February 2002, a new registration request was filed, which was rejected in March of the same year, citing discrepancies in required paperwork. Scientologists filed four more registration requests, which were all subsequently turned down under a number of reasons. In the last rejection in August of 2003, the St. Petersburg authorities stated that the documents proving that the group was active for the last 15 years (time period necessary to register a new religious organization), were fraudulent.
 

The Scientologist turned to a district court in St. Petersburg, which declared the rejections legal in October 2003, and was supported by an appeals court in 2006.
 

The applicants turned to ECHR in November 2006. Citing article 9 of the European Convention on Human Rights (a right to freedom of thought, conscience and religion), and article 11 Article ( the right to freedom of assembly and association), the applicants contested in their opinion unlawful rejections to register the Church of Scientology as a legal entity.
 

The Russian response confirmed that the rejections were in violation of freedom of religion, pointing out that the decision in the case was based on the Russian law and security reasons. Russia further pointed to similar cases reviewed by the ECHR concerning UK and Austria.
 

The ECHR upon reviewing the application, ruled in favor of Scientologists, awarding them 7,500 EUR as moral damages compensation.
 

Russia requested that case be referred to the Grand Chamber the Grand Chamber of ECHR. However, Grand Chamber refused to review an appeal. Therefore the Court ruling came into effect.


Read original: http://rapsinews.com/judicial_news/20150218/273191703.html


Rédigé par EIFRF le Friday, February 20th 2015 | Comments (0)

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser appel af Scientologi Kirkens sejr over Rusland
MOSKVA, den 18. februar (RAPSI) - Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afvist at behandle en appel indgivet af Den Russiske Føderation af domstolens afgørelse til fordel for den ikke-registrerede Scientologi Kirke vedrørende St. Petersborgs myndigheders afvisning af officielt at anerkende den som en juridisk enhed, fremgår det af den domsafsigelse, der blev offentliggjort onsdag.
  
Ifølge afgørelsen blev ansøgningen indgivet af Scientologi Kirken i St. Petersborg, der blev dannet af en persongruppe, der samledes for at forske i Scientologi. Den første gruppe blev dannet i St. Petersborg i 1984. Den delte sig i slutningen af 80'erne i to organisationer, hvor den ene blev ledet af Galina Shurinova (en af de seks ansøgere).
  
Den nuværende ansøgning vedrørte et afslag fra St. Petersborgs myndigheder på at anerkende den som en juridisk enhed. Gruppen ansøgte om registrering seks gange fra marts 1995 til august 2003.
  
Den første ansøgning blev indgivet af Shurinova sammen med ni andre grundlæggere af St. Petersborgs Scientologi Missionskirke i marts 1995. Da de ikke havde modtaget noget svar i løbet efter to år, krævede Shurinova en forklaring fra myndighederne. Det russisk justitsministerium informeret hende om, at ansøgningen var overdraget til et udvalg i Statsdumaen for at blive behandlet af en ekspert i religiøse og juridiske forhold. Da der ikke kom noget svar, blev ansøgningen lagt på hylden.
  
I februar 2002 blev der indgivet en ny ansøgning om registrering. Den blev afvist i marts samme år, med henvisning til uoverensstemmelser i det krævede papirarbejde. Scientologerne indgav fire yderlige ansøgninger, der alle efterfølgende blev afslået med forskellige begrundelser. I den sidste afvisning fra august 2003, hævdede myndighederne i St. Petersborg, at de dokumenter, der beviste, at gruppen havde været aktiv de sidste 15 år (den krævede tidsperiode for at registrere en ny religiøs organisation) var svigagtige.

Scientologen henvendte sig til en lokal domstol i St. Petersborg, der erklærede, at de juridiske afslag var gyldige i oktober 2003, hvilket blev stadfæstet i en appeldomstol i 2006.
  
Ansøgerne henvendte sig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i november 2006. Med henvisning til artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed), artikel 11 (retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed), anfægtede sagsøgerne de efter deres opfattelse ulovlige afslag på at registrere Scientologi Kirken som en juridisk enhed.
  
Det russiske svar bekræftede, at afslagene var i strid med religionsfriheden, idet det blev påpeget, at afgørelsen i sagen var baseret på den russiske lov og sikkerhedsmæssige begrundelser. Rusland henviste endvidere til lignende sager, der blev behandlet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i forbindelse med Storbritannien og Østrig.
  
Efter at have gennemgået ansøgningen gav Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol scientologerne medhold og tildelte dem 7.500 euro i tortserstatning.
  
Rusland anmodede om, at sagen blev henvist til Storkammeret i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men Storkammeret afviste at behandle apellen. Domstolens afgørelse blev således stadfæstet.

Læs den originale artikel her: http://rapsinews.com/judicial_news/20150218/273191703.html

Rédigé par EIFRF le Friday, February 20th 2015 | Comments (0)

1 ... « 20 21 22 23 24 25 26 » ... 70