European Interreligious Forum For Religious Freedom

eifrf-articles




Articles
1 ... « 11 12 13 14 15 16 17 » ... 35

Úterý, 27. dubna 2017, 18:18


V Radě Evropy opět zvítězila svoboda náboženství
V Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE) dnes navrhl zpravodaj Valeriu Ghiletchi členům Shromáždění ze 47 zemí usnesení a doporučení pro "Ochranu práv rodičů a dětí patřících k náboženským menšinám".

Shromáždění po intenzivních rozpravách tato usnesení i doporučení schválila a zpravodaj Valeriu Ghiletchi na závěr hlasování sklidil potlesk pro svou houževnatost a odvahu od celého shromáždění.

Pan Ghiletchi byl jmenován zpravodajem Výboru pro rovnost a nediskriminaci PACE na základě návrhu usnesení (č. 13333), které uvádí:
 • Shromáždění shledává, že nová náboženská hnutí a náboženské menšiny jsou zvláště ohroženy porušováním těchto práv některými členskými státy.
 • Hanlivá označování náboženských menšin jako "sekty", "sektáři", "kult" nebo jakýkoli jiný termín vytváří předsudek a stigmatizaci a vede k neoprávněným omezením práva rodičů vychovávat 
 • a vzdělávat své děti v souladu s vlastní vírou.
 • Shromáždění se proto rozhodlo pro studium a identifikaci případů, kdy členské státy nerespektují práva rodičů vzdělávat děti podle vlastního náboženského a filozofického přesvědčení, zejména pokud jde o menšiny.

Svou zprávu vypracoval za dva roky a poté nakonec vystoupil s tímto usnesením a doporučením, aby vyzval 47 států Rady Evropy k ochraně těchto základních práv.

Usnesení 2163 vyzývá členské státy, aby chránily práva rodičů a dětí patřících k náboženským menšinám tím, že přijmou praktické kroky, legislativní nebo jiné, s cílem:
 • zajistit právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství pro všechny jednotlivce, včetně práva nedržet se žádného náboženství a chránit právo všech nebýt nucen vykonávat činy, které jsou v rozporu s jejich hlubokým morálním nebo náboženským přesvědčením, zatímco je zachován přístup k legálně poskytovaným službám a je chráněno právo ostatních na to, aby nebyli diskriminováni;
 • podporovat přiměřené přijetí hluboce morálního nebo náboženského přesvědčení všech osob v případech vážných konfliktů, které umožní občanům svobodně projevovat své náboženské vyznání nebo víru v soukromí nebo na veřejnosti v mezích stanovených právními předpisy a za předpokladu, že to neohrozí práva ostatních;
 • zrušit jakýkoli zákon nebo pravidlo, které stanoví diskriminační rozdíl mezi náboženskými menšinami a většinovým přesvědčením;
 • zajistit, aby děti a rodiče mohli snadno uplatnit možnost osvobození od povinných státních náboženských vzdělávacích programů, které jsou v rozporu s jejich hlubokým morálním nebo náboženským přesvědčením; tyto možnosti mohou zahrnout výuku náboženství bez zpovědi, poskytování informací o četnosti náboženství a etických programů.


Doporučení 2101, které Shromáždění schválilo, doporučilo Výboru ministrů (složenému z ministrů zahraničních věcí 47 členských států):
 • vypracovat pokyny, jak by členské státy měly účinně a rozumně přijímat hluboce zastávané morální nebo náboženské přesvědčení jednotlivců a současně zajistit dodržování práv ostatních.

Rédigé par EIFRF le Friday, April 28th 2017 | Comments (0)

Religionsfriheten vinner i Europarådet igen
Vid Europarådets möte den 27 april, föreslog den föredragande, Valeriu Ghiletchi, i Europarådets Parlamentariska församling (PACE), en resolution och en rekommendation om "Skydd av föräldrars och barns rättigheter, som tillhör religiösa minoriteter" till de församlade delegaterna från 47 länder.

Efter intensiva debatter godkändes både resolutionen och rekommendationen av församlingen, och den föredragande Valeriu Ghiletchi fick applåder i slutet av omröstningen för sin fasthet och sitt mod genom hela sammanträdet.

Ghiletchi hade utsetts till föredragande av Utskottet för Jämställdhet och Icke-Diskriminering inom PACE efter ett resolutionsförslag (13333) som lyder:
 • Församlingen konstaterar att nya religiösa rörelser och religiösa minoriteter är särskilt utsatta för att vissa medlemsstater bryter mot dessa rättigheter.
 • Degraderande uttalanden om religiösa minoriteter som "sekter", "sekteriska", "kult" eller någon annan term skapar fördomar och stigmatisering och leder till otillbörliga begränsningar för föräldrarnas rätt att uppfostra och utbilda sina barn i enlighet med deras egna övertygelser.
 • Församlingen beslutar därför att studera och identifiera fall där medlemsländerna inte respekterar föräldrarnas rätt att utbilda barn enligt deras egna religiösa och filosofiska övertygelser, särskilt när det gäller minoriteter.

Valeriu Ghiletchi utarbetade sedan sin rapport under två år och återkom slutligen med förslag på resolution och rekommendation för att styrka Europarådets 47 stater i att skydda dessa fundamentala rättigheter.

RESOLUTIONEN

I den godkända resolutionen (2163) uppmanas medlemsstaterna att skydda föräldrars och barns rättigheter som tillhör religiösa minoriteter genom att vidta konkreta åtgärder, lagstiftande eller på annat sätt, för att:
 • stadfästa rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet för alla individer, inklusive rätten att inte följa någon religion och skydda rätten för alla att inte vara tvungna att utföra handlingar som går emot deras djupt hållna moraliska eller religiösa övertygelser, samtidigt som man säkerställer att tillgången till lagligt tillhandahållna tjänster upprätthålls och att andras rätt att vara fri från diskriminering skyddas;
 • främja rimligt utrymme för alla individers djupt hållna moraliska eller religiösa övertygelser i händelse av allvarlig konflikt för att medborgare ska kunna fritt uppge sin religion eller tro på privat eller offentligt sätt inom de gränser som fastställs i lagstiftningen och förutsatt att detta inte skadar andras rättigheter;
 • upphäva vilken lag eller regel som helst som fastställer en diskriminerande skillnad mellan religiösa minoriteter och majoritetsövertygelser;
 • säkerställa lättanvända möjligheter för barn eller föräldrar att få undantag från obligatoriska statliga religiösa utbildningsprogram som står i konflikt med deras djupt hållna moraliska eller religiösa övertygelser, Sådana alternativ kan innefatta icke-konfessionell religionsundervisning, tillhandahålla information om ett flertal religioner och etiska program.

Rédigé par EIFRF le Thursday, April 27th 2017 | Comments (0)

Ma megint jó napja volt a vallásszabadságnak!
Ma az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén Valeriu Ghiletchy előadó határozati javaslatot és ajánlást nyújtott be a közgyűlés 47 országból érkező tagjainak a “vallási kisebbségekhez tartozó szülők és gyermekek jogainak védelméről”. 

Parázs vitát követően a közgyűlés jóváhagyta a határozatot és az ajánlást, a szavazás végén pedig a Valeriu Ghiletchy előadót megtapsolták kitartásáért és bátorságáért.

A közgyűlés Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció-mentességi Bizottsága a 13333. számú határozati kérelem beadását követően jelölte ki Valeriu Ghiletchy urat előadónak. 

A határozat a következőket mondja: 
 • A közgyűlés úgy találja, hogy néhány tagállamban a vallási mozgalmak és vallási kisebbségek a jogaik megnyirbálása következtében különösen veszélyeztetettek.  ​
 • A vallási kisebbségeket rosszallóan “szektának”, “szektásnak”, “praktikának” és hasonlónak bélyegeznek, melyek elfogultságot és stigmákat szülnek, valamint korlátozzák a szülőknek a jogát, hogy saját hitrendszerük szerint neveljék és tanítsák gyermeküket.  
 • A közgyűlés ezért úgy határoz, hogy tanulmányozni és nevesíteni fogja az olyan eseteket, amikor valamely tagország nem tartja tiszteletben a szülők jogát, hogy saját vallási és filozófiai meggyőződése szerint nevelje a gyermekeit. Különösen igaz ez a vallási kisebbségekre.

Rédigé par EIFRF le Thursday, April 27th 2017 | Comments (0)

1 ... « 9 10 11 12 13 14 15 » ... 70